» » Les Samusamu - Gara Gara Pesta

Les Samusamu - Gara Gara Pesta album flac

  • Performer: Les Samusamu
  • Album: Gara Gara Pesta
  • FLAC: 1245 mb | MP3: 1748 mb
  • Rating: 4.4/5
  • Votes: 146
  • Format: VQF XM FLAC MMF AIFF DXD MP4
Les Samusamu - Gara Gara Pesta album flac

Tracklist

A1 Gara Gara Pesta
A2 Anak Piatu
A3 Toma Toma
A4 Nona Kain Kebaya
A5 Cinta Sejati
B1 Cinta Lebe
B2 Hidup Dirantau
B3 Ruk Ruk
B4 Nona Jang Bagitu
B5 Mangkali Sangaja

Notes

Pop Ambon

Your current browser isn't compatible with SoundCloud. Please download one of our supported browsers. Is your network connection unstable or browser outdated?

Опубликовано: 22 июн. 2012 г. Official Music Video from Slank ‘Gara-Gara Kamu’.

Lyrics: I LOVE YOU SO MUCH.

Isa Waaqayyo abboomes gara jabummaadhaan raawwachuuf ka’ee deeme. Waaqayyos akka inni isa sodaatu, akka inni abboomamuufii gaafa argu. Abrahaamif harkasaa diriirse. Manni Waaqayyoo mana arsaati; manni aarsaan itti hin dhiyaanne mana Waaqayyoo miti. Gara manasaa gaafa dhuftan harka duwwaa fuulasaa dura hin dhaabatiinaa. Waaqayyo garbummaa waggaa dhibba Afuriifi soddoma (430) keessaa falmatee kan sabasaa baaseeef akka aarsaa isaaf dhiyeessaniifidha malee kan biraaf miti. Aarsaa kana bifa lamaan ilaalla.

English (US) · Español · Português (Brasil) · Français (France) · Deutsch. ♥Guyyaa kan biraas ammas gara nama daabboo fi buddeen tolchuu(♥baker)deemee yesuus eenyudha jedheen gaafadhe Innis yesuus buddeena jireenyaati naan jedhe. ♥Ammas ka'een gara ♥engineer tokkoo deemee yesuus eenyu jedheen gaafadhe? Innis deebisee yesuus daandii jireenyaati naan jedhe. ♥Guyyaa kan biraa ammas ka'een gara barsiisaa(♥teacher)deemee yesuus eenyu jedheen gaafadhe Innis deebisee yesuus isa ogummaa fi beekumsa namaa kennudha naan jedhe. ♥Gaaf tokko ammas ka'een gara dubartii tokkoo deemee yesuus eenyu jedheen gaafadhe Isheenis yesuus ilma waaqayyooti naan jette.

ta'e deemee Hojii Eegale, Har'a bor osoo jedhuu waggaa 16 Guute boodarra Gara maatii isaatti Galuu akka qabu murteesse, Warra bira taa'ee Hojjetaa tureen Gatii Dafqa koo naaf kennaa Gara maatii koottan Gala ittin jedhe isaanis Sababa addaa addaatin Qarshii jala xiqqeessun Kuma 3 qofa kennaniif Innis aaree Waan Godhu dhabee isheema fudhatee Gara Mana isaatti Galuuf Daandii qabatee Eegale

Dhimmichi dhimma lubbuu ofii oolfachuu waan ta'eef qajeelfama fudhatanii gara fuul-duraatti arreeduutu nama baasa. Haadhi manaa Loox qajeelfama 'b' irra jiru cabsitee utubaa soogiddaa taate. Loox, "wayyoo haadha manaa koo!" jedhee deemsa hin dhabne; ijoollettiinis haadha isaanii qajeelfama cabsite bira dhaabbatanii hin mankaraarre. Yeroo nuyi gara ol ka'iinsa guddaatti ol tirannu summii lubbuu keenya hidduuf carraaquuf tempireechara hin mijannetu umama. Yeroo tokko xiyyaara imaltootaa keessatti bofni miliqee seene balaliisaa xiyyaarichaa hidduuf utuu gara isaatti foqoqu argan.

Bidirucha bukkee gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa in argattus!" ittiin jedhe. Nuyi hojiiwwan hafuuraas ta'e kan foonii akkaatuma duraan baratametti hojjechuu barbaadna. Hafuurri Waaqayyoo inni waan haaraa godhu immoo waan haaraa, karaa haaraa fi akkaataa haaraatti akka hojjennu barbaada. Namootni sammuu isaanii keessatti dizaayinii haaraan hin uumamnee fi wantoota karaa addaan hojjetaman hin fudhanne namoota sammuu dulloomaa fi hafuura dulloomaan geggeeffamani dha. Jarreen akkasii gochaawwan kaleessa darban keessa deddeebi’uun kakaasuutti amanu.

Garuu hammuma nuyi gara gaarichaatti siqaa adeemnu hojjaan keenya gabaabbachaa, hojjaan gaarichaa immoo ol dheerataa adeema. Gaaricha jala yommuu geenyu hojjaan keenya duraan dheeraa nutti fakkaataa ture gabaabbatee, dheerinni gaarichaa immoo asii ol of irratti ilaaluuf iyyuu nu sodaachisuu eegala. Namummaan keenya inni keessaa ayyaana Waaqayyoon gaafa qaramee iddoo ga’e, akkasumas soogidda ogummaa Waaqayyootiin yeroo sukkuumamnee baanu, iji nuyi ittiin waan aduu gadii fi waan aduu olii ilaallu qaroo qaroo keessaa isa dhoksaa gad fagoo arguu danda’u ta’a.